Appetizers


Paneer Kebab (4 pieces) £3.25
Veg Pakoras £1.50
Veg Samosa (2 pieces) £1.60
Dahi Bhalay (Dahi Vada) £2.50
Samosa Chat (veg) £2.75
Mushroom Pakora £2.95